Privacybeleid Groeipraktijjk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo  gevestigd aan Exportweg 6-10 9301 ZV Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens ik verzamel als u van de website en/ of diensten van YoSoYYo gebruik maakt en waarom ik deze gegevens verzamel.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en van mijn diensten en ik draag er zorg voor dat persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik handel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
www.groeipraktijkyosoyyo.nl Exportweg 6-10 9301 ZV Roden 0638823516

Cassandra Akse is de Functionaris Gegevensbescherming van Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo is te bereiken via info@groeipraktijkyosoyyo.nl

Groeipraktijk en Hulpverleningpraktijk YoSoYYo is gevestigd in Zevenhuizen Kromme Kolk 7, 9354 TJ. De daadwerkelijk uitvoering van werkzaamheden geschiedt in Roden. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer. Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo is gespecialiseerd in het coaching en psycho-sociale hulpverlening aan mensen.

Dit privacybeleid is van toepassing op;

  • Klanten/ relaties van Groei en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo;
  • Potentiele klanten/ relaties met wie Groei en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
  • Ontvangers van e-mails van Groei en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo;
  • Alle andere personen die contact opnemen met Groei en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons

verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: wettelijke verplichting

– Ter uitvoering van het coachings-/ hulpverleningstraject.

Grondslag: gerechtvaardigd   belang en toestemming

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen       voeren.

Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Grondslag gerechtvaardigd belang, toestemming

– Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo analyseert uw gedrag op de website om   daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming

– Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben

voor onze belastingaangifte. Grondslag: wettelijk verplichting

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt vb. via een formulier op onze website, bewaren wij die berichten. Wat betreft persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant is. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server en op die van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groeipraktijkyosoyyo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo) tussen zit.

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo gebruikt de

volgende computerprogramma’s of -systemen: Snelstart online boekhoudprogramma, Word.

Snelstart en online boekhoudprogramma en Word voor de verwerking van administratie, facturering en boekhouding. In Snelstart worden de klantgegevens vastgelegd/ boekhouding. In Word wordt de facturering gedaan.

Google Analytics gebruiken wij om bezoekers te analyseren zodat wij onze activeiten kunnen aanpassen aan de gewenste doelgroep.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens

worden verzameld. Tenzij Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren hanteert Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk de wettelijke termijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk

YoSoYYo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Op de website www.hulpverleningspraktijkyosoyyo.nl bevat sociale media buttons. Groeipraktijk en hulpverleningspraktijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van betreffende social media platform, evenmin voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze social media platforms.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo gebruik van analytische, technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw

browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@groeipraktijkyosoyyo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen.. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. http) en maken wij gebruik van SSL=Secure Socker Layer). Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de hulpverlener Cassandra Akse van Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo worden ingezien.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@groeipraktijkyosoyyo.nl


Wijziging privacybeleid

Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk YoSoYYo kan dit privacybeleid veranderen. Wanneer er wijzigingen zijn, dan zal Groeipraktijk en Hulpverleningspraktijk de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen dit vermelden op onze website en daarbij laatstgenoemde wijzigingsdatum vermelden. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Dit document is opgesteld 29-08-2018